Tag: anh có thể thấy là không thể cạnh tranh được chút nào. t ôi không thể tìm ra cách nào để thoát khỏi tuyết dày như vậy trước cuộc thi mà không có hệ thống s ưởi ấm dưới lòng đất..