Tag: Gif: Pepe hỗ trợ Lakazette để ghi điểm hai lần và Arsenal thắng.

Trong trận 142, mbape có 35 hỗ trợ, trong đó anh đã thắng bốn chức.Trước hết, mỗi phóng viên đều đệ trình một danh sách ba người (5 điểm cho đầu tiên, 3 điểm thứ hai và một điểm cho lần thứ ba).Độ khẩn: