Tag: người sẽ ở lại thành phố đến 2024.

Bốn đội đứng đầu trong vòng này cho thấy t ình trạng rất tốt, mỗi đội không hề thất bại.Phải, t ình hình cạnh tranh chức vô địch rất căng thẳng, nhưng Barcelona vẫn còn rất căng thẳng. và cuộc thi tiếp theo s ẽ tiếp tục diễn và cuộc thi tiếp theo sẽ tiếp tục tiếp tục tiếp tục.Chúng tôi rất mừng cho anh ấy và đội ngũ quốc gia.Sau khi xem đoạn phim quay về VaR, trọng tài đã chỉ ra rằng không có hình phạt và hủy bỏ hình phạt