Tag: và họ s ẽ không thấy thời tiết như vậy trong mười năm nữa. “Nhưng