Tag: và họ vẫn nghĩ họ có thể chơi hôm nay?Anh biết không