Tag: và s ẵn sàng trả tiền hối lộ 80 triệu đô-Euro..