Tag: và vẫn cảm thấy an toàn?Nó hoàn toàn không quan tâm đến s ự an toàn của chúng ta